بیشترین زیر بخش‌های صنعتی آسیب دیده از رکود تورمی ایران کدامند؟

خورنا

کمترین اثرگذاری منفی رکود اقتصادی بر سرمایه گذاری واقعی در کدهای ۱۶ (محصولات از توتون و تنباکو)، ۷۲ (کامپیو‌تر و فعالیت‌های مربوطه) و ۱۸ (پوشاک) بوده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رکود در هر اقتصاد، کاهنده بودن رشد تولید ناخالص داخلی آن در دو فصل پیاپی است.

آمارهای مربوط به این متغیر (به قیمت ثابت) برای اقتصاد ایران در بازه فصل اول سال ۱۳۸۹ الی فصل سوم سال ۱۳۹۲ و نیز تولید ناخالص داخلی بخش صنعت و معدن (به قیمت ثابت) در دوره زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ حاکی از آن است که بخش صنعت و معدن کشور از فصل چهارم سال ۱۳۸۹ (مقارن با اجرای فاز اول هدفمند سازی یارانه‌ها) وارد رکود شده است.

طی سال ۱۳۹۰ همزمان با تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه کشورافت تولید ناخالص داخلی کشور سرعت یافته و پس از آن است که علی رغم فقدان آمار قطعی برآورد می‌شود که نرخ رشد صنعت و معدن مثبت شده است.

اما رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم همچنان منفی است به نوعی می‌توان این گونه تحلیل کرد که صنعت به همراه نفت بخش‌های پیشتاز در خروج از رکود هستند.

 

همان گونه که در نمودار بالا مشاهده می‌شود همگام با اقتصاد کشور بخش صنعت و معدن نیز از سال ۱۳۸۹ وارد رکود اقتصادی شد که این رکود بر میزان سرمایه گذاری و اشتغال این بخش اثرگذار بوده است.

برای بررسی اثرات مثبت یا منفی رکود اقتصادی بر این دو متغیر، میزان سرمایه گذاری و اشتغال ناشی از صدور مجوزهای بهره برداری مورد مطالعه قرار گرفته است.

نتایج حاکی از آن است، که بطور متوسط بیشترین کاهش سرمایه گذاری واقعی (به قیمت‌های ثابت) در نتیجه وقوع رکود اقتصادی به تفکیک کدهای دو رقمی ISIC به ترتیب در کدهای ۲۶ (سایر محصولات کانی)؛ ۲۷ (ساخت فلزات اساسی)،۲۴ (ساخت مواد و محصولات شیمیایی)، ۲۳ (کک و فرآورده‌های حاصل از نفت) و ۱۵ (محصولات غذایی و آشامیدنی) رخ داده است.

همچنین کمترین اثرگذاری منفی رکود اقتصادی بر سرمایه گذاری واقعی در کدهای ۱۶ (محصولات از توتون و تنباکو)، ۷۲ (کامپیو‌تر و فعالیت‌های مربوطه) و ۱۸ (پوشاک) بوده است.

علاوه برآن رکود اقتصادی در بخش صنعت و معدن موجب گردیده در طول این دوره به ترتیب صنایع محصولات غذایی و آشامیدنی (کد ۱۵) ساری محصولات کانی غیر فلزی (کد ۲۶) ساخت فلزات اساسی (کد ۲۷) وسایل نقلیه موتوری (کد ۳۴) و ساخت مواد و محصولات شیمیایی (کد ۲۴) بطور متوسط با بیشترین کاهش در اشتغال جدید مواجه گردید.

و کمترین اثر منفی رکود نیز بر اشتغال در صنایع محصولات از توتون و تنباکو (کد ۱۶) کامپیو‌تر و فعالیت‌های مربوطه (۷۲) و ابزار پزشکی و اپتیکی و ساعت (کد ۳۳) تجربه شده است.

منبع / ایلنا

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.