شهر۲۴۰۰ نفری چمران یک دستگاه خود پرداز دارد!

خورنا شهرچمران از توابع شهرستان بندرماهشهرمی باشد که ۲۴۰۰ هزارنفرجمعیت را درخود جای داده است.

شهروندان این شهر برای انجام امورات بانکی خود نیازهای شدیدی به داشتن چند دستگاه خودپردازدارند.

طی تحقیقات بعمل آمده این شهر فقط دو دستگاه خود پرداز دارد که یکی از آنها درپست بانک آن شهراست که سالهاقادر به انجام خدماتی نمی باشد، خودپرداز دوم که دربانک تجارت است دریکی از پاساژهای این شهرقراردارند و بعدازظهرها از ساعت ۱۳ الی ۱۶ و همچنین از ساعت ۲۱ الی ۸ صبح فردا آن روز به دلیل بسته بودن پاساژ تعطیل می باشد.

درگفتگویی که با شهروندان این شهر صورت گرفت:شهروندان این شهر برای انجام امورات بانکی خود به شهرهای همجوارجهت انجام امورات بانکی مراجعه می کنند وهمین امر باعث ایجاد مشکل برای اکثرشهروندان شهرچمران شده است.

درخواست شهروندان از مسئولین مربوطه این است که بعدازگذشت چند سال آیا حاضرنیستند شهر شهید چمران را از این وضعیت نجات بدهند؟؟؟

منبع / ماهشهر امروز

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.