شهر من اندیمشک

خورنا : شهر من سد دارد سدهای بسیار دارد کرخه دز بالارود. شهر من ته ته زاگرس دارد و چه خوب است زاگرس داشتن.شهر من شهرداری، اداره گاز و آب دارد. انجمن صنفی کشاورزی دارد. راستی قرار است اداره خون هم داشته باشد.

شهر من پل دارد روگذر و زیرگذر!روگذر لامپ ندارد، زیرگذر دست انداز دارد.شهر من دانشگاه آزاد دارد علمی کاربردی،پیام سرافراز دارد ولی دانشجو نیز کم دارد.شهر من اتوبان دارد.اتوبان با خط ممتد دارد ولی دوکوهه نه پل دارد نه عابر دل و جرات دارد!

شهر من آسفالت خوب ندارد چراغ های راهنمایی قرمز و سبز منظمی هم ندارد ولی تا دلت بخواهد شهرداریش پیمانکارهای پیروجوان با دست خالی دارد.

شهر من عابربانک درست و حسابی ندارد اگرهم باشد پول درشت ندارد شهر من یک بیمارستان دارد لیکن همین بیمارستان تخت سالم و دکتر بسیار ندارد.

شهر من پتانسیل دارد و به اندازه انگشتان یک دست هم کارخانه ندارد شهر من شهر جوانان است و همین جوانان کار هم ندارند و از وام ازدواج هم سهمی ندارند.

شهر من ایستگاه قطاری کهن دارد ولی چه کند قطار اضافه هم ندارد؟! شهر من اتوبوس رانی دارد اما اتوبوس شیک و تمیز ندارد.

راستی شهر من قهرمان دارد کشتی فرنگی و رزمی و چند ورزش دیگر هم دارد.

شهر من شهید دارد.یک هزار شهید هم دارد و دل من به همین شهیدان هم خوش است…

مطلب از : ایرج اصغر پور