رمز موفقیت در امور شهری از نظر شهردار اهواز

خورنا: شهردار اهواز تصمیم گیری براساس دانش محوری را یکی از رموز موفقیت مدیریت شهری دانست و گفت: بدنه علمی دانشگاه می تواند پیوند موفقی با بدنه اجرایی شهرداری داشته باشد.

به گزارش شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری اهواز ˈسید خلف موسویˈ دردومین جلسه شورای عالی پژوهش شهرداری اهواز با تاکید بر نقش تحقیق و مطالعه در کلیه فعالیت های شهرداری، اظهارکرد: این پیوند تحقق دو اصل رضایت مندی شهروندان و توسعه جامع شهری را در پی خواهد داشت.

وی درهمین راستا ابراز امیدواری کرد با تقویت و گسترش ارتباط شهرداری و دانشگاه ها و مراکز علمی، بتوان از پتانسیل موجود در بدنه علمی، در جهت حل مشکلات شهری گام برداشت.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری اهواز نیز در این نشست با تشریح فعالیت ها و برنامه های صورت گرفته در مدیریت مطالعات و پژوهش شهرداری اهواز گفت: بر اساس آیین نامه تهیه شده توسط مدیریت مطالعات و پژوهش شهرداری که اسفند ماه سال گذشته به تصویب قائم مقام شورای اسلامی شهر اهواز رسیده بود، شورای عالی پژوهش تمام سیاست گذاری ها و اولویت های آینده علمی و پژوهشی شهرداری را تعیین و تصویب می کند.

ابراهیم نوشادی در خصوص مهم ترین مصوبات دومین جلسه شورای عالی پژوهش شهرداری اهواز گفت: نحوه ی استفاده از توان علمی گروه های تخصصی و تشکیل کارگروه هایی در دانشگاه ها جهت بررسی شهر اهواز در زمینه های مختلف زیست محیطی، شهرسازی و معماری، حاشیه نشینی، سامان دهی مشاغل شهری و غیره، و ارائه راهکارهای کاربردی از مهم ترین مصوبات این جلسه است.

وی بیان کرد: رویکرد پژوهشی جدید شهرداری اهواز به سمت استفاده از پژوهش هایی کاربردی چون پژوهش ˈ اندازه­گیری زیان­های اقتصادی ناشی از استقرار صنایع نفتی در محدوده شهر اهوازˈ که پروپوزال آن در مرحله رفع اشکال است، خواهد بود.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری اهواز افزود: افزودن معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به عنوان عضو مدعو در شورای عالی پژوهش شهرداری و الزام سایر بخش های شهرداری جهت ارسال مطالعات موسسات و شرکت های مشاور و پرهیز از موازی کاری را ازدیگر مصوبات این شورا ذکر کرد.

نوشادی افزود: این اقدامات می تواند مسیرگام برداشتن شهرداری اهواز در استقرار مدیریت دانش محور را در امور جاری هموار سازد.

امین شحیطاوی مدیر مطالعات و پ‍ژوهش شهرداری اهواز نیز به تشریح برخی فعالیت های صورت گرفته در یک سال اخیر اشاره کرد و تاکید کرد: باوجود آن که مشکلات اداری همواره در تمام سیستم ها وجود دارد،امیدواریم با تشکیل شورای عالی پژوهش شاهد افزایش کمی و کیفی طرح ها و برنامه های مطالعاتی و علمی در شهرداری اهواز باشیم.

دردومین جلسه شورای عالی پژوهش شهرداری اهواز،همچنین عملکرد و سیاست های علمی و پژوهشی مدیریت مطالعات و پژوهش شهرداری اهواز برای سال جاری بررسی و پیشنهادات جدیدی برای سال ۱۳۹۲در دستور کارقرارگرفته و مورد تصویب واقع شد.