تصاویر/ آبگرفتگی شدید در کـــلـــان شـــهــــر!! اهواز

خورنا: تصاویر زیر بخشی از آب گرفتی های عجیب و غریب در “به اصلاح” کلان شهر! اهواز را نشان میدهد!

تصاویر: خورنا

DSC_2464 DSC_2468 DSC_2469 DSC_2470 DSC_2472 DSC_2474 DSC_2475