عکس قدیمی‌ از پل خرمشهر، در حال ساخت اتاق عوارض در دهه چهل

خورنا: احمد محمود جایی گفته بود: درباره یک سقف و دو نفر زیر آن سقف می شود رمان بلندی نوشت. حالا ما هستیم و شهر قدیم و محله‌ها و انسان‌ها و روزها و روزگار ها…!

2942_706