نظر شما درباره پل طبیعت اهواز چیست؟ + عکس

خورنا: آیا ظرفیت های مغفول دیگری در اهواز سراغ دارید که می توان آن را مانند لوله های انتقال آب بر روی رودخانه کارون و با صرف کمترین وقت و امکانات و قدری سلیقه و دخیل کردن حس زیبایی شناسی تبدیل به یک ظرفیت و جاذبه نمود؟

منتظر نظرات خوب و ارزشمند شما هستیم. نظرات جالب و برتر به صورت یک خبر جداگانه منتشر خواهند شد.
پل طبیعت