توضیحات پتروشیمی بندرامام در خصوص خبر آلودگی خور موسی

خورنا: در پی انتشار خبری به نقل از مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان در خصوص آلودگی خورموسی ناشی از فعالیت های شرکت پتروشیمی بندرامام خمینی(ره)، این شرکت توضیحاتی ارائه کرد.

این خبر با عنوان «نشت مواد شیمیایی به «خورموسی»/ احتمال تعطیلی بزرگترین پتروشیمی ایران»روز اول مهرماه منتشر شد که در آن مدیرکل محیط زیست استان خوزستان انتقاداتی را در خصوص آلودگی خورموسی و تلف شدن آبزیان این منطقه از سوی پتروشیمی بندرامام خمینی مطرح کرده بود.

در پی این خبر شرکت پتروشیمی بندرامام توضیحاتی به شرح زیر ارسال کرد:

با توجه به موارد مطرح شده در این خبر و انعکاس گسترده آن در جراید عمومی پس از بررسیهای فنی و کارشناسی موارد ذیل جهت استحضار ایفاد می گردد:

۱-استایرن مورد نیاز این شرکت بوسیله تانکر از پتروشیمی پارس در منطقه عسلویه تأمین می گردد. در تاریخ ۳۰ شهریورماه ۱۳۹۲ یکی از تانکرهای ارسالی دارای نشتی به میزان بسیار جزئی بود که پس از هماهنگی با اداره HSE و به منظور حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از ورودی استایرن به محیط این تانکر خارج از روند معمول و بدون نوبت و با شرایط کنترل شده به ترمینال بارگیری منتقل و در مدت تخلیه که حدودا ۱.۵ ساعت به طول می انجامد بخشی از این نشتی که کمتر از ۵۰ لیتر می باشد به دلیل شرایط تانکر به محیط تخلیه شده است.

۲- شایان ذکر است کلیه اسناد و مدارک تخلیه، شامل برگ باسکول اولیه و ثانویه، همچنین سطح ارتفاع مخزن که با تجهیزات ابزار دقیق حساس کنترل می شود بررسی و کلیه شواهد موید مطالب مطرح شده فوق است که قابل ارائه به کارشناسان مربوطه می باشد.

۳-براساس MSDS،LD50 استایرن معادل ۲۶۵۰mg/kg می باشد با بررسی کارشناسی و میزان تخلیه شده به روشنی مشخص می گردد که این میزان نمی تواند باعث مرگ و میر آبزیان گردد.

۴- بررسی جداول جذر و مدی در خور موسی بیانگر این است که بین ساعت ۱۳ تا ۱۹ مورخ ۳۰ شهریورماه ۱۳۹۲ آب در حالت جذر و در زمان تخلیه، جذر کامل بوده است و بنابراین مقدار ناچیز استایرن تخلیه شده نیز با تأخیر چند ساعته به محیط آبی وارد شده است.

۵- با توجه به موارد مطرح شده انتظار می رفت که ابتدا موضوع مورد بررسی کارشناسی دقیق قرار می گرفت و پس از حصول اطمینان در جراید منتشر می شد زیرا این موضوع مورد سوءاستفاده شبکه های خبری بیگانه و انتشار گسترده آن در این شبکه ها شده است.

۶-در ارتباط با پروژه تغییر فرآیند کلرآلکالی نیز برنده مناقصه مشخص و در تاریخ سوم شهریورماه ۱۳۹۲ ابلاغ جهت ارائه تضمین بانکی به مجری انجام شده و مجری در تاریخ ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۲ درخواست ارائه ضمانتنامه را به امور پیمانها ارائه کرده است. قرارداد هم اکنون در مرحله امضا و مبادله قرار دارد مضافاً مراحل اخذ موافقتنامه UNIDO به منظور تسهیل شرایط تحریم در دست پیگیری است که کلیه اسناد و مدارک در جلسه حضوری تقدیم خواهد شد.