تقویت خط لوله نفت کوره آبادان – ماهشهر

خورنا: عملیات تقویت خط لوله۲۶ اینچ نفت کوره آبادان – ماهشهر انجام شد.

این کار با هدف شناسایی و رفع نقاط آسیب پذیر انجام شد.

مهندس ارشد واحد تعمیرات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت آبادان گفت : در بررسی های انجام شده مشخص شدکه نقاط سرجوش محل اتصال لوله ها دارای خوردگی های فراوان بودکه بوسیله نیم لوله به صورت دو طرف جوش داده و سپس نقاط دارای نشتی از روی نیم لوله بریده و تقویت شد.

آقای مقدم با تاکید بر افزایش ضریب و انتقال ایمن و پایدار مواد نفتی در گستره حوزه عملیاتی منطقه خوزستان افزود : این کار به علت وضعیت خاص جغرافیایی و عملیاتی منحصراً در واحد تعمیرات خط ناحیه آبادان انجام می شود .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.