مدیرکل جدید استاندارد خوزستان منصوب شد

با حکم رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، مدیر کل استاندارد خوزستان منصوب شد.

مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در حکمی علی داوودی را به عنوان مدیرکل استاندارد استان خوزستان منصوب کرد.

معاون این اداره کل از سوابق مدیرکل جدید بوده است؛ پیش از این نیز، رضا قیصی پور به مدت یک سال به عنوان مدیرکل استاندارد خوزستان منصوب شده بود.