الزام کارت واکسیناسیون برای ادامه فعالیت اصناف شهرستان امیدیه

اسداله ترحم / خورنا _ بهاروند رئیس اداره صمت شهرستان امیدیه گفت: متصدیان واحدهای صنفی باید واکسینه شوند و برای فعالیت شغلی کارت واکسن داشته باشند و با توجه به سرایت سریع کرونا و شلوغی اصناف، کلیه متصدیان واحدهای صنفی باید واکسینه شوند و کارت واکسن خود را در معرض دید مشتری قرار دهند و کسانیکه از چنین اقدامی تخطی کنند برخورد قانونی می‌شود.
بهاروند در ادامه گفت: کارت واکسیناسیون برای متقاضیان صدور پروانه کسب اصناف الزامی میباشد و از هم‌اکنون تمامی افرادی که یک یا دو نوبت واکسن زده‌اند باید در سامانه salamat.gov.ir کارت واکسن دیجیتال فارسی خود را به طور رایگان دریافت کنند.
بهروند در پایان گفت: تمامی شهروندان و مخصوصا متصدیان واحدهای صنفی، می بایست  برای واکسیناسیون به مراکز تعیین شده مراجعه کنند تا برای شکست دادن و ریشه کن کردن کرونا گام های بلندی در جامعه برداشته شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.