ضمیمه طنز خورنا؛

ناخور۲۳/تازه ترین راهکارهای مدیریت انرژی در خوزستان!!