آگهی مناقصه رواق بازار خیابان امام خمینی شهر آغاجاری

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم

۱-موضوع مناقصه: رواق بازار خیابان امام خمینی شهر آغاجاری

۲- نام دستگاه مناقصه گذار:شهرداری آغاجاری

۳- مبلغ اولیه اعتبار :۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۴- زمان دریافت اسناد شرکت در مناقصه: از تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۳لغایت۱۴۰۰/۲/۲۳

۵- مهلت تحویل پاکات:حداکثرتا ۱۴۰۰/۲/۲۲ ساعت ۱۲:۰۰

۶- تاریخ بازگشایی پاکات: ۱۴۰۰/۲/۲۵

۷- مدت زمان انجام کار: از تاریخ عقد قرارداد به مدت چهار ماه

۸- سپرده شرکت در مناقصه: ۱۰ درصد مبلغ اولیه اعتبار

۹- چنانچه برندگان اول تا سوم هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آن ها به ترتیب ضبط خواهد شد

۱۰- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است

۱۱- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است

۱۲-هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد و به هنگام عقد قرارداد از پیمانکار اخذ می گردد

۱۳- آدرس مناقصه گذار و تحویل اسناد: خوزستان _ شهرستان آغاجاری _خیابان شاهد _ شهرداری آغاجاری

تلفن ۳۱-۰۶۱۵۲۶۶۳۰۳۰_فاکس۰۶۱۵۲۶۶۳۰۳۵