مهندس مجتبی حاجتی دبیرحزب آزادی خوزستان:

ضرورت ایجاد پایگاه امداد هوایی جهت نجات جنگل‌های زاگرس

حاجتی در گفتگو با خبرگزاری خورنا// احداث پایگاههای امدادهوایی جهت نجات جنگلهای زاگرس یک ضرورت مهم دانست..

پهنه زاگرس با وسعت سی میلیون هکتار، دارای جنگل به مساحت شش میلیون هکتار است. جنگل زاگرس با حدود ۲۰۰ گونه درختی و درختچه، ذخیره گاه ارزشمند گونه های گیاهی وجانوری متفاوت ومتعدد است و عمده ترین گونه درختی آن بلوط با قدمتی بیش از ۵۰۰۰ سال است.

در سالهای اخیر به دلایل متعدد خطای انسانی و عوامل طبیعی شاهد آتش سوزی های بزرگی در پهنه زاگرس بوده ایم
که نتایج فاجعه باری همچون کاهش وسعت جنگلها ، از بین رفتن گونه های نادر درختی، گیاهی، جانوری و در نتیجه کاهش تنوع و فراوانی آنها و تاثیر منفی بر بذرخاک جنگل را درپی دارد.
احیا این وسعت از ثروت امانتی که، از گذشتگان به ما رسیده و به مثابه یک ثروت ارزشمند ضمن بهرمندی از مزایای وجود آن، میبایست به آیندگان تحویل دهیم کار بسیار سخت و زمان بری است و گاها احیاء جنگل در ارتفاعات باتوجه به محدودیت آبیاری بسیارسخت است.
بنابراین ضروری است با اقدامات پیشگیرانه و ایجاد پایگاههای امدادهوایی از پهنه وسیع زاگرس حفاظت کنیم.
باتوجه به وضعیت و محدودیتهای سازمانی ادارات منابع طبیعی و محیط زیست از مردم محلی، انجمن ها و سازمانهای مردم نهاد به عنوان بستر مشارکت عمومی در مهار و اطفا حریق استفاده شده لیکن تجهیزات و امکانات محدود این عزیزان که با جان خود به نجات زاگرس میروند تاثیر بسیار کمی در مهار آتش سوزی جنگلها بخصوص در ارتفاعات دارد.
در این راستا ورود بالگردهای نیروهای مسلح در این عملیاتها یک نقش مکمل را ایفا کرده است فرایندهای ادارای پیچیده و زمان بر تا ورود یک بالگرد به عرصه عملیات مهار فاجعه  آنهم صرفا در حد انتقال نیرو انسانی به ارتفاعات و حمل مخازن غیر تخصصی آبپاش آنهم با مباحث مالی مابین نیروهوایی و منابع طبیعی و سازمان بحران بعضا این حداقل امکانات را هم دچار چالش می‌کند.

و همه این موارد ضرورت احداث پایگاههای امداد هوایی جهت مهار آتش در جنگلهای بلوط را بیش از پیش نشان میدهد ، کشورهای غربی از حدود ۶۰ سال پیش از بالگردهای آتش نشان با ظرفیت حمل نه هزار لیتر آب و مواد خاموش کننده و هواپیماهای ایرتانکر  با ظرفیت ۴۵ هزارلیتر را وارد عرصه عملیات اطفا حریق کرده اند.
بنابراین پیشنهادمیگردد یا با استفاده از ظرفیت و توان داخلی نسبت به تبدیل بالگرد یا هواپیماهای داخلی و یاخرید بالگردهای تخصصی آتش نشانی و استقرار در چند نقطه زاگرس با احداث پایگاههای دایمی امداد هوایی نسبت به حفظ و حفاظت از جنگلهای زاگرس اقدام کنیم.