منصوری رئیس اداره توزیع برق گفت:

جهت رعایت ایمنی و جلوگیری از قطعی برق دو درخت در بلوار دره اشکفت هرس شد

به گزارش خبرگزاری خورنا// در پی انتشار خبری مبنی بر قطع درختان توسط سازمان برق شهرستان مسجدسلیمان، منصوری رئیس اداره توزیع برق گفت:قطعی درخت نداشته ایم تنها دو درخت در مسیر خطوط برق جهت رعایت نکات ایمنی و جلوگیری از قطعی برق هرس شدند.

در پی انتشار خبری در خصوص قطع و هرس درختان توسط اداره  برق مسجدسلیمان، منصوری ریاست اداره توزیع  برق در گفتگو با خبرگزاری خورنا در این خصوص گفت : قطع درختانی که در مسیر خطوط برق می باشند و خطر ساز است از وظایف توزیع برق نیست و به دلیل همکاری وتعامل این عمل صورت گرفت،ضمن اینکه درصورت هرگونه حادثه و قطعی برق و سوختن وسائل مشترکین به دلیل ورود درختان به شبکه توزیع تمامی خسارت به عهده شهرداری است.

منصوری افزود : قلع و قمع درختان توسط اداره برق،صورت نگرفته و هرس دودرخت اکالیپتوس در بلوار  دره اشکفت داشتیم که وارد شبکه فشار متوسط گردیده وبه دلیل رعایت ایمنی و جلوگیری ازقطعی برق و خطرات جانی و دیگر خطرات مالی هرس گردید.