پنچر شدن عمدی اتوبوس بورس در ایستگاه مردم

هوشنگ نوبخت

مدت هاست که بحث ضرر سهامداران در بازار بورس کشور نقل محافل و مجالس شده است، بحث ی که متاسفانه نه در رسانه ها به خصوص رسانه ملی و نه از سوی دولت تاکنون به صورت شفاف به چرایی آن اشاره ای نشده است.

به هیچ عنوان برای هیچکس پذیرفتنی نیست که در مقطعی که دولت ما به هر دلیل دچار بحران شدید مالی بوده است، دست به ترفندی به نام بورس زده باشد تا مثل همیشه دست ناتوان، بی تدبیر و ناامیدش را در جیب مردم کند بلکه به صورت مقطعی از یک بحران مالی دیگر به نفع خودش و به ضرر مردمش عبور کند.

از نکات جالب اتفاقات بورس این است که همه قوا و در راس آن دولت و به خصوص رسانه ملی به شدت و با تبلیغات گسترده به گونه ای عمل کردند که همه مردم به حضور حداکثری در این بازار ترغیب شده و سرمایه گذاری کنند و دل به حداقل تحول مالی در زندگی خود برسند.

حال سوال اینجاست که چرا مجلس انقلابی، چوب نظارت خود را بر سر دلالان و دروغگویان بازار بورس که سرمایه اندک مردم را به خاک سیاه نشانده، علم نمی کنند؟!

چرا قوه قضائیه به صورت شفاف و قاطعانه ورود نمی کند تا به مردم بگوید چه بر سر این بازار به اصطلاح شیشه ای و شفاف آمده که هیچکس خیری از آن ندیده است؟!

چرا دولت نا تدبیر ما که همه مردم را تشویق و ترغیب به حضور در این عرصه کردند، بعد از اینهمه شک و شبهه و سوال و ابهام به شهروندان و هموطنان شاکی مان پاسخگو نیستند که چرا چنین شده و یا قرار است چه بلای دیگری سر اندک سرمایه های از دست رفته شان بیاید؟!

در پایان امیدواریم کسی پیدا شود و پاسخگوی سهامداران متضرر در بورس باشد که چرا اتوبوسی که قرار بود حامل شادی و سود آوری برای سفره مردم باشد، درست در ایستگاه مردم پنچر شده است؟! و چه کسی یا کسانی قرار است چگونه این اتوبوس را پنچر گیری کنند تا به سرمنزل مقصود برسد.