پیام ویدئویی فرماندار هندیجان خطاب به شهروندان نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی در این شهرستان

پیام ویدئویی فرماندار هندیجان خطاب به شهروندان نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی در این شهرستان