سازمان بهداشت جهانی : به پایان همه گیری نزدیک می شویم

مدیر کل سازمان بهداشت جهانی بر اساس نتایج مثبت ارائه شده آزمایش واکسن های کرونا گفت : به پایان همه گیری نزدیک می شویم

منبع