بازدید میدانی و بررسی آخرین وضعیت فیوزپلاک و دایک حفاظتی کانال کنترل سیلاب سد شهدای رامشیر

خورنا – فرزادشعبانی

به گزارش خبرگزاری خورنا؛ سالم عبادی سرپرست فرمانداری رامشیر از فیوز پلاک و دایک حفاظتی کانال کنترل سیلاب سد شهدای رامشیر که در حال تعمیر است بازدید بعمل آورد و دستورات لازم را جهت تحکیم بیشتر این دایک به مسئولین ذیربط صادر کرد.

شایان ذکر است که با رایزنی سالم عبادی سرپرست فرمانداری رامشیر با فرمانداری شهرستان ماهشهر یکدستگاه لودر، یکدستگاه کامیون کمپرسی و یکدستگاه کمرشکن از شهرداری شهر چمران و همچنین دو دستگاه کامیون کمپرسی از شهرداری مشراگه جهت ترمیم سیل بند روستای چم اسحاق قدیم که در مجاورت فیوز پلاک سد شهدای رامشیر قرار دارد اختصاص یافت.