حرکت رونالدینیویی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان خوزستان در انتصاب سرپرست اداره هفتکل

درحالی که ترافیک معرفی نیرو بومی برای تصدی ریاست تبلیغات اسلامی هفتکل از سوی نماینده و فرماندار یک جنگ داخلی تمام عیار به راه انداخته بود لحظاتی قبل یک غیر بومی طی حرکت شیک و مجلسی از سوی نبی زاده رئیس تبلیغات اسلامی استان خوزستان بعنوان سرپرست اداره تبلیغات اسلامی هفتکل منصوب شد.

این بی حرمتی در حالی به این همه نیروی طلبه متخصص و متعهد حوزه علمیه هفتکل رخ داد که هیچ صدای مخالفی از سوی هیچ مسئولی بلند نشد.

سوالی که ذهن مردم این شهرستان را سالیان سال به خود متبادر کرده است که چگونه میشود فرزندان هفتکل در شهرهای اطراف خریدار دارند ولی در شهر خود مورد بی مهری قرار میگیرند.