حمایت سازمان منطقه ویژه از توهین به جوانان بومی شهرستان بندرماهشهر

نامه امید کاظمی مسئول تحقیق و بررسی حراست سازمان منطقه ویژه حاوی مطالب واضح و توهین آمیزی است، اما روابط عمومی سازمان منطقه ویژه بدون در نظر گرفتن این موارد اقدام به انتشار جوابیه ای در فضای مجازی نموده است.

به گزارش خبرگزاری خورنا، نامه امید کاظمی مسئول تحقیق و بررسی حراست سازمان منطقه ویژه حاوی مطالب واضح و توهین آمیزی است، اما روابط عمومی سازمان منطقه ویژه بدون در نظر گرفتن این موارد اقدام به انتشار جوابیه ای در فضای مجازی نموده است.

در پاراگراف آخر نامه به وضوح از کلمات مصالح کشور و شهرستان و همچنین تبعات سنگین امنیتی و قضایی و نیز عدم امنیت سرمایه گذاران یاد شده است.

اینکه در شرح جوابیه بیان شده که فقط تعداد اندکی مورد نظر بوده اند با متن نامه همخوانی ندارد و مطمنا استخدام کردن یا نکردن آن اندک افرادی که در جوابیه به آن ها اشاره شده نمی تواند بار سنگین اتهامات مطرح شده در نامه را به دوش بکشد، بلکه نیت و بیان نگارنده نامه اکثریت جوانان بومی را هدف قرار داده و با این ترفند ذهنیتی رعب آور در مسئولین از جوانان منطقه درست کرده است.

گلایه ها از محمدرضا مطیری رئیس اداره کار و عدم استخدام نیروهای بومی در چند سال گذشته نسبت به استخدام نیروهای غیربومی را می توان‌ در این نامه ها جستجو کرد و دلیل ریشه ای آن را به ایجاد واهی فضای امنیتی و قضایی برای جوانان بومی جویای کار در نظر گرفت.

اینکه چگونه کارگر ساده غیربومی می تواند در منطقه ویژه جذب و بکارگیری شود اما نیروهای جوان‌ و بومی حتی به صورت کارگر ساده مشکلات امنیتی و قضایی ایجاد می کنند بی پایه و اساس است.

رفتار متناقص مسئولین سازمان منطقه ویژه اقتصادی با هیچ توجیهی قابل دفاع نخواهد بود.

از طرفی عدم استخدام نیروهای بومی و وجود چنین نامه هایی و از سوی دیگر بیان کذب حمایت از جوانان جویای کار منطقه هیچ شک و شبهه ای برای تناقض رفتار و گفتار آن ها باقی نمی گذارد.