۳ تصمیم ستاد ملی کرونا برای کسب و کارهای شدیدا آسیب دیده

نهاوندیان ، معاون اقتصادی رئیس جمهور

اقساط پرداختی کسب و کارها یک ماه عقب می افتد

اگر در آذر ماه واحدهای کسب وکار با چک برگشتی مواجه شود با مراجعه به بانک آثار مترتبه بر چک برگشتی رفع خواهد شد

پرداخت مبلغ قبض گاز واحدهای کسب وکار به مدت دو ماه عقب خواهد افتاد

منبع