افراد فاقد بیمه دفترچه بیمه سلامت بصورت رایگان دریافت می کنند

با تصویب ستاد ملی کرونا ، برای افراد فاقد بیمه تا پایان سال جاری دفترچه بیمه سلامت به صورت رایگان صادر می شود

منبع