حمیدرضا شریفی به جوانان فولاد خوزستان پیوست

خورنا – فرزاد شعبانی

به گزارش خبرگزاری خورنا حمیدرضا شریفی فوتبالیست مستعد رامشیری و کاپیتان نوجوانان فولاد خوزستان با عقد قراردادی ۳ ساله به جوانان فولاد خوزستان پیوست.