ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد

آیه آیه همه جا عطر جنان می آید

وقتی از حسن تو صحبت به میان می آید

جبرئیلی که به آیات خدا مانوس است

بشنود مدح تو را با هیجان می آید

بسکه در هر نفست جاذبه ی توحیدی است

ریگ هم در کف دستت به زبان می آید

هر چه بت بود به صورت روی خاک افتاده است

قبله ی عزت و ایمان به جهان می آید

آغاز هفته وحدت و میلاد پیامبر رحمت مبارک باد

منبع