نماینده معلمان نهضت سواد آموزی:

چون اطمینان داریم نماینده دزفول پیگیر مشکل ماست در دفتر آوایی جمع شدیم

 

 به گزارش خورنا صبح امروز به منظور حل مشکلات نیروهای نهضت سواد آموزی جلسه ای در دفتر نماینده مردم شریف دزفول در مجلس شورای اسلامی برگزار گردید.

، در این جلسه نماینده معلمان نهضت سواد آموزی ضمن بیان مشکلات همکاران اش، از پیگیری های نماینده در راستای حل این مشکل تقدیر کرد و اظهار داشت: علت حضور ما در این مکان به دلیل اطمینان ما نسبت به پیگیری نماینده مردم دزفول درخصوص حل مشکل چندین ساله ماست و به همین دلیل خواسته های خود را با ایشان طرح نموده ایم.

در ادامه این جلسه فرشادی مسئول دفترارتباطات مردمی  نماینده دزفول  از پیگیری های شبانه روزی سید احمد آوایی خبر داد و ضمن بیان این که متاسفانه در گذشته قول هایی به معلمان داده شده که هیچ کدامشان محقق نشده است، عنوان داشت که نماینده دزفول از روز اول شروع به کارشان پیگیر حل این موضوع بوده اند و تمام نامه نگاری ها و جلسات ایشان با وزیر محترم آموزش و پرورش به صورت مستند موجود است.