آمار رسمی کرونا سه شنبه ۹۹/۷/۲۲

موارد قطعی ابتلا ۴۱۰۸ نفر

بیماران فوت شده ۲۵۴ نفر

بیماران بهبود یافته ۲۷۱۹ نفر

موارد قطعی ابتلا ۵۰۸۳۸۹ نفر

بیماران فوت شده ۲۹۰۷۰ نفر

بیماران بهبود یافته ۴۱۱۸۴۰ نفر

منبع