محمدرضا مکوندی:

دربیان درمان بی تفاوتی برخی ادارات دررعایت پروتکل های ستادکرونا!

ستاد کرونا کشورازعدم رعایت پروتکل ها وضوابط بهداشتی توسط برخی ادارات گلایه مند است .درواقع دراین شرایط بسیار خطیر که روزانه چون برگ ریزان پاییزی حداقل دویست هموطن بعلت ابتلا به کرونا جان خودرا ازدست می دهند وخانوارهای فراوانی عزادار مرگ زودرس عزیزان خودمی شوند.

 

محمدرضا مکوندی

ستاد کرونا کشورازعدم رعایت پروتکل ها وضوابط بهداشتی توسط برخی ادارات گلایه مند است .درواقع دراین شرایط بسیار خطیر که روزانه چون برگ ریزان پاییزی حداقل دویست هموطن بعلت ابتلا به کرونا جان خودرا ازدست می دهند وخانوارهای فراوانی عزادار مرگ زودرس عزیزان خودمی شوند. برخی مدیران ادارات دربرابراین اپیدمی بیماری خودرا مسئول درزمینه حفظ ضوابط بهداشتی نمی دانند.دوستی می گفت به اداره ای رفتم که ارباب رجوع فراوانی دارد رئیس آن اداره با کت وشلوار شیک وگرانقیمت و پزوافاده مدیریتی که برای ارباب رجوع اعمال می کرد؛ دستشویی های اداره اش فاقدمایع دستشویی بوده و حتی به مراجعه کنندگان فاقدماسک هم براحتی خدمات می داده اند.
همه دربرابراین بیماری مرگ آور که دهها هزارهموطن رابه کام نیستی برده مسئولیم .
دراین میان مدیران ادارات وفرمانداری ها مسئولیت دوچندان درقبال جامعه دارند.
پیشنهاد می گردد: استانداران ترتیبی اتخاذ نمایند که دربازرسی های ادواری ازادارات وبانکها وسایرموسسات عمومی دولتی ونیز گزارشات تهیه شده توسط ستاد کرونا وسازمان بازرسی چنانچه دستگاهی پروتکل های اعلامی ستاد کرونا رارعایت نکند مدیریش کتبا توبیخ وحداقل ده نمره ازارزشیابی سالانه وی کسر گردد.
رعایت پروتکل های بهداشتی درمبارزه با بیماری بزرگ قرن مماشات برنمی تابد و نیاز به قاطعیت دارد.