سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان رامشیر منصوب شد.

خورنا- فرزاد شعبانی

به گزارش خبرگزاری خورنا سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان رامشیر منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر فرهاد ابول نژادیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ستار جمشیدی نسب بعنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان رامشیر منصوب شد، وی دانش آموخته ی دکتری ژنتیک است و در ایام حضور ویروس منحوس کرونا در شهرستان رامشیر در خط مقدم مبارزه با این ویروس بوده است.

گفتنی است پیش از این دکتر میثم صابری عهده دار این مسئولیت بود که حضور و فعالیت آن در رامشیر بین شهروندان و حتی پرسنل شبکه بهداشت و درمان رامشیر با انتقادات فراوانی همراه بود.