آمار رسمی کرونا در ایران چهارشنبه ۹۹/۷/۹

آمار ۲۴ ساعت اخیر کرونا

موارد قطعی ابتلا ۳۵۸۲ نفر

بیماران فوت شده ۱۸۳ نفر

بیماران بهبود یافته ۲۲۲۹ نفر

 

مجموع آمار در ایران

موارد قطعی ابتلا ۴۵۷۲۱۹ نفر

بیماران فوت شده ۲۶۱۶۹ نفر

بیماران بهبود یافته ۳۸۰۹۵۶ نفر

منبع