تغییر سن بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی

نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه پیشنهاد افزایش سن باز نشستگی مطرح شده است ، گفت :

 

چنانچه این آئین نامه به تصویب برسد افزایش سن باز نشستگی به تدریج و برای بیمه شدگان جدید به صورت پلکانی خواهد بود

منبع