ساعت رسمی یک ساعت به عقب بر می گردد

ساعت رسمی کشور یکشنبه ۳۰ شهریور ساعت ۲۴ یک ساعت به عقب بر می گردد .

منبع