مدارس خوزستان ۱۵شهریور بازگشایی میشود

سخنگوی ستاد مقابله با کرونای خوزستان :تصمیم گیری درخصوص بازگشایی مدارس در ۱۵ شهریور با ستاد ملی کرونا بوده است.

رضا نجاتی افزود :پیشنهادبه تعویق افتادن بازگشایی مدارس به ستاد ملی کرونا اعلام شده است ولی تا این لحظه پاسخی دریافت نکرده ایم بنابراین تا این لحظه بخشنامه قبلی ستاد ملی کرونا مبنی بر بازگشایی مدارس در روز ۱۵ شهریور به قوت خود باقی است.