افزایش غیرقانونی شهریه برخی از مدارس غیردولتی در امیدیه

اسداله ترحم / خورنا – در حالی که مرداد ماه رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی اعلام کرد: مدارس غیردولتی حق افزایش شهریه بیشتر از ١۵ درصد را ندارند و هزینه کلاسهای فوق برنامه نباید در شهریه گنجانده شود، گزارشها‌ی رسیده به خورنا، از برخی از مدارس غیردولتی امیدیه و در سایه عدم نظارت صحیح، ‌نشان از افزایش حداقل۴٠ ‌درصدی شهریه ‌و لحاظ شهریه کلاسهای فوق برنامه دارد.
حال درخواست شهروندان از کرایی مدیریت اموزش و پرورش شهرستان اینست که هر چه زودتر این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به اصلاح شهریه مدارسی که به صورت غیرقانونی بالاتر از ١۵ درصد افزایش داشته اند، ‌اقدام و برخورد لازم با متخلفین صورت گیرد.