جذب ماشین آلات کشاورزی شهرستان امیدیه از محل تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون

اسداله ترحم / خورنا – سید داود علوی فرد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان امیدیه گفت: با تشویق و ترغیب کشاورزان به کشت مکانیزه شاهد استقبال بهره برداران جهت رفع نیاز کاری خود در سطح شهرستان هستیم و همچنین با افزایش سطح زیر کشت اراضی دراین منطقه درخواست در این باره بسیار افزایش داشته است.
وی اظهار داشت: تاکنون نیمی از تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی سال ۱۳۹۹ که در این راستا به شهرستان اختصاص یافته است، جذب گردیده و امید است این روند همچنان سیر صعودی داشته باشد.
علوی فرد گفت: جذب انجام شده شامل ۱۰ دستگاه تراکتور سبک و سنگین و ۱۴ دستگاه ادوات دنباله بند می باشد.