توزیع مرحله دوم ماسک ۱۴۰۰ تومانی توسط اداره صمت در ۱۴داروخانه شهر رامهرمز

تعداد ۲۸۰۰۰ ماسک دولتی دربین ۱۴ داروخانه های سطح شهرستان توزیع شد.

سیامک نوذری رییس اداره صنعت، معدن وتجارت رامهرمزازمرحله دوم توزیع ماسک دولتی باقیمت ۱۴۰۰ تومان خبردارد.

رییس اداره صنعت،معدن و تجارت گفت : درهمین راستاتعداد ۲۸۰۰۰ ماسک دولتی دربین ۱۴ داروخانه های سطح شهرستان توزیع شد.

نوذری افزودند : مرحله اول نیزدریکم مردادماه به مقدار ۲۴۲۰۰ عددماسک توزیع شد و این روند توزیع همچنان در مقاطع مختلف ادامه خواهد داشت