رامشیر در جشنواره ملی کتابخوانی ملی مقام نخست را کسب کرد

زهره عباس زاده رئیس اداره فرهنگ و ارشاد رامشیرگفت: جام ملی کتابخوانی در رشته‌های باشگاه برگزیده، نامه‌ی برگزیده، فیلم برگزیده، کتاب برگزیده، تسهیلگر برگزیده و کتاب‌فروش برگزیده برگزار شد .

وی افزود: رامشیر در سال ۹۸ تعداد ۱۱ باشگاه در سطح شهرستان ثبت کرد که ازبین آنها باشگاه مهرورزان به عنوان برگزیده در سطح کشور اعلام شد .

عباس زاده در ادامه گفت: همچنین از سوی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد مبلغ ۱۲ میلیون ریال به سرکار خانم نیکوسرشت بعنوان تسهیلگر باشگاه و مبلغ یک ونیم میلیون ریال به تک تک اعضاء پرداخت شد و مبلغ سی میلیون ریال هدیه خرید کتاب به اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان رامشیر اعطاء شد.