قسم به قلمی که درخرمشهرخفه می شود

 

به قلم : غلام عباس کاظمی / قلم زبان است، سخن می گوید، حیات قلم را نگیرید.

قلم مقدس است ، قلم همانیست که خداوند تبارک وتعالی به آن قسم می خورد .

قلم رابه خواهش های نفسانی نیالاییم وبی حرمتش نکنیم .

درروایات از جایگاه قلم به خون شهداتعبیرشده وزین رواز اعتباری بسیار نزد اهل فضل برخوردار است .

خبرنگاران به عنوان صاحبان قلم درعین همراهی با مدیران ومسولان تلاشگروسختکوش درخدمت رسانی به مردم ، زبان گویای مردم اند . خبرنگاران رسالتی بس سترگ برعهده دارند که اگر انتقادی هم صورت گیرد لازمه آن وظیفه وباهدف بهبود وسازندگیست .

این روزها خبرهای خوبی از اهالی رسانه در منطقه آزاد اروند به گوش نمی رسد .

ازشکایت مدیران ارشد سازمان منطقه آزاداروند از  عارف دورقی خبرنگار کهنه کارخرمشهری تا شکایت شهرداری خرمشهر از محمدرضا یونس زاده وعباس مدحجی خبرنگاران دلسوز، انقلابی وپای کار این شهر.

امری که بجز بستن صدای منتقد و اهالی رسانه ثمری ندارد واگراین امرمیان مدیران منطقه به رویه تبدیل شود بزودی باید فاتحه خبرنگاری واطلاع رسانی حرفه ای در خرمشهر خوانده خواهد شد.

جامعه ای که به تعالی فرهنگی ومطالبه گری وانتقادسازنده اهمیت دهد، باید در فراهم کردن زمینه رشد خبرگاران متعهد، راستگو ورفع مشکلات وموانع آنان درمسیر انجام وظیفه کوشا باشد واین همه محقق نمی شگردد مگر اینکه،  اهمیت مسولیت خطیر وارجمند خبرنگاری مورد توجه قرارگیرد.