تخصیص بخش زیادی از ICU های بیمارستان گلستان به بیماران کرونا

به گزارش خبرگزاری خورنا، روز گذشته بخش زیادی از ICU های بیمارستان گلستان به بیماران کرونا اختصاص یافت.
همچنین گزارش ها حاکی از آن است که بخش قلب این بیمارستان تعطیل شده و 100 تخت به بیماران کرونایی اختصاص داده شده است.
این مسئله در حالی است که استاندار خوزستان روز گذشته اهواز را شهری با وضعیت زرد اعلام کرده است.
به نظر می رسد در فقدان آماردهی رسمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، استاندار فضا را برای تغییر وضعیت شهر اهواز از قرمز به زرد مناسب دیده است.