فیلم: دقایقی با مدافعان سلامت در هندیجان

 

کلیپ ویژه خبرگزاری خورنا از مجاهدت های کادر درمان بیمارستان شهدای هندیجان و بخش ویژه کرونا

پیام کادر درمان ؛ ما برای شما از جان خود گذشته ایم ، لطفا برای حفظ جان خود در خانه بمانید .