برگزاری امتحانات دانشگاه فنی و حرفه ای استان خوزستان در هاله‌ای از ابهام!

خورنا – فرزاد شعبانی

وضعیت امتحانات دانشگاه فنی و حرفه ای خوزستان با ۵ دانشکده (فنی‌وحرفه‌ای شهیدچمران، شهدا، دختران، کشاورزی و دکتر عصاریان دزفول) و چندهزار دانشجو هنوز مشخص نیست

این در حالی است که اکثر دانشگاه های سراسر استان در پی اوج گیری ویروس کرونا تصمیم به برگزاری مجازی امتحانات گرفتند، اما دانشگاه فنی و حرفه ای خوزستان هنوز هیچ خبری مبنی بر چگونگی برگزاری امتحانات منتشر نکرده است.