فیلم: خورنا از مشکلات مسکن مهر هندیجان گزارش میدهد