دکتر شمی پور بعنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان منصوب شد

خبرگزاری خورنامسجدسلیمان // دکتر شمی پور بعنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان منصوب شد. به گزارش خبرگزاری خورنا مسجدسلیمان طی حکمی از سوی دکتر ابول نژادیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز، سرکار خانم دکتر شایسته شمی پور بعنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری خورنامسجدسلیمان طی حکمی از سوی دکتر ابول نژادیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز، سرکار خانم دکتر شایسته شمی پور بعنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان. مسجدسلیمان منصوب شد.
گفتنی است دکتر شمی پور پیش از این سرپرستی مرکز بهداشت و معاونت شبکه بهداشت ودرمان مسجدسلیمان را. عهده دار بوده است.