اندر حکایت گرگ‌های وال استریت!

آورده‌اند که:

مردی خرش را به بازار الاغ فروشان برد و آنرا ۳۰ اشلون فروخت…
خریدار بر بالای سکویی رفت و تا توانست از سجایا و مزایای الاغ گفت و آنرا به مزایده گذاشت.
یکی گفت:
من آنرا ۴۰ اشلون میخرم .
دیگری گفت: ۵۰ اشلون باشد مال من.
از آن سو مرد دیگری گفت: ۶۰ اشلون ختم کلام …
مرد با خودش گفت: یقینا این الاغی که فروخته ام بیشتر از اینها می ارزد که خلق الله حاضرند تا ۶۰ اشلون بابتش پول بدهند.
لذا گفت: ۹۰ اشلون مال خودم مجددا.
۹۰ اشلون یک…
۹۰ اشلون دو …
و الاغ را دوباره با ۹۰ اشلون خرید.
فروشنده مرد را به کناری کشید و به او گفت: تو هم خوب میفروشی و هم خوب میخری
از کجا آمده ای؟
پاسخ داد: از بازار بورس ایران :))