اندر حکایت گرگ‌های وال استریت!

آورده‌اند که:

مردی خرش را به بازار الاغ فروشان برد و آنرا 30 اشلون فروخت…
خریدار بر بالای سکویی رفت و تا توانست از سجایا و مزایای الاغ گفت و آنرا به مزایده گذاشت.
یکی گفت:
من آنرا 40 اشلون میخرم .
دیگری گفت: 50 اشلون باشد مال من.
از آن سو مرد دیگری گفت: 60 اشلون ختم کلام …
مرد با خودش گفت: یقینا این الاغی که فروخته ام بیشتر از اینها می ارزد که خلق الله حاضرند تا 60 اشلون بابتش پول بدهند.
لذا گفت: 90 اشلون مال خودم مجددا.
90 اشلون یک…
90 اشلون دو …
و الاغ را دوباره با 90 اشلون خرید.
فروشنده مرد را به کناری کشید و به او گفت: تو هم خوب میفروشی و هم خوب میخری
از کجا آمده ای؟
پاسخ داد: از بازار بورس ایران :))