بازدید رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان از بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان

خورنا _دکتر شکراله سلمان‌زاده؛ رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان، دکتر شریعتی؛ معاون درمان و جمعی از مدیران این دانشکده با حضور دکتر دریانبرد مدیر شبکه بهداشت و آقای مقدم مدیر داخلی بیمارستان شهیدمعرفی زاده شادگان از بخش‌های مختلف آن بازدید کردند.

این بازدید به منظور بررسی وضعیت بیماران بستری و مراجعین به اورژانس در این بیمارستان‌ انجام شد و همچنین ضمن عرض خدا قوت به همکاران و کادر درمان از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات به بیماران و اجرای برنامه های مقابله با کرونا ویروس قرار گرفتند.