کسب رتبه ١٠٠ شهرستان امیدیه در ثبت به موقع وقایع حیاتی ولادت و فوت

اسداله ترحم / خورنا – به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان امیدیه، جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال به ریاست سید مهران رفیعی فرماندار ورئیس شورای هماهنگی ثبت احوال برگزار شد.
رفیعی فرماندار از روند ثبت وقایع حیاتی وتعامل اعضا با ثبت احوال قدردانی کرده واینکه شهرستان در ثبت به موقع وقایع حیاتی ولادت و فوت در مهلت قانونی رتبه ۱۰۰ درصدی را دارد اعلام رضایت کرد و افزود: رتبه ۱۰۰ را بدست اوردن کار آسانی است اما پایداری واستمرار ان بسیار سخت خواهد بود که بحمدالله این مهم درشهرستان لحاظ گردیده است.
در پایان مصوبات جلسه قبل موردبررسی قرار گرفت و رحمتی مدیر ثبت احوال گزارشی از عملکرد ثبت احوال شهرستان در ۹ ماهه سال جاری ارائه داد.