تصادف منجر به مرگ در محور زیدون به امیدیه

اسداله ترحم / خورنا -چاشی سرپرست فوریت های پزشکی ١١۵ امیدیه در گفتگو با خورنا:
واژگونی خودرو با دو سرنشین در حدفاصل روستای امیرالمؤمنین و صالحک منجر به فوت زن باردار و مصدومیت شدید راننده گردید.

مصدوم توسط فوریت های پزشکی امیدیه درحال انتقال به بیمارستان نفت می باشد.