کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی و بهداشت روانی در آموزش و پرورش مسجدسلیمان تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری خورنا// نخستین جلسه این کمیته با حضور دکتر فاضل پور از اداره پیشگیری از آسیب های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان شکل گرفت.

در این جلسه به بررسی راهکاری های کاهش معضلات اجتماعی بین قشر دانش آموز جامعه پرداخت شد.

همچنین به نقش مذهب در خانواده، در کاهش آسیب های اجتماعی و مسائل معیشتی خانوار در افزایش این آسیب ها پرداخته شد .
تاکید بر ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در خانواده ها راه کار دیگری در پیشگیری از آسیب های اجتماعی بود که در این جلسه مطرح گردید .
در پایان بین مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مسجدسلیمان و اداره پیشگیری از آسیب های اجتماعی و بهداشت روانی اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان توافق مبنی بر اعزام مشاورین آموزش و پرورش مسجدسلیمان جهت طی دوره های افزایش مهارت در راستای خدمت رسانی به دانش آموزان شهرستان مسجدسلیمان بعمل آمد .