قطع برق در آغاجاری

خورنا_بهنام کنارکوهی/ بعلت تعمیرات پیشگیرانه جمعه ۱۳۹۸.۸.۲۴ از ساعت ۷ الی ۱۰ صبح برق مناطق: فلکه حافظ، شهرک شهید رجایی، بیمارستان، منطقه ۴ قطع خواهد شد.