راه اندازی بانک خون در بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری تا چند روز آینده

اسداله ترحم / خورنا _ مرکز خونگیری تا روزهای آینده در بیمارستان شهید ایرانپور راه اندازی می شود.

در جلسه که روز گذشته با حضور دکتر فقیهی رئیس انتقال خون استان خوزستان، مدیر عامل شرکت نفت و گاز آغاجاری و دکتر مظفری مدیر بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری برگزار شد، مقرر گردید تا چند روز آینده مرکز خون گیری در بیمارستان شهید ایرانپور راه اندازی گردد.